Effective 15 lipca 2021

Polityka Prywatności i Warunki Użytkowania

Wprowadzenie

Hillwood Development Company, LLC  ("Firma"lub "My") szanuje prywatność Użytkowników i zobowiązuje się do jej ochrony poprzez przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności. Firma jest administratorem danych osobowych, które są podawane w związku z niniejszą Stroną internetową. Firma przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") oraz lokalnych przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych krajach, w których działają podmioty z naszej grupy, takie jak ustawa o ochronie danych osobowych w Polsce.

W Polityce prywatności opisano:

 • Dane osobowe, które gromadzimy lub które zostaną podane podczas uzyskiwania dostępu do lub korzystania ze strony internetowej Firmy pod adresem hillwood.pl („Strona internetowa Hillwood”).
 • Nasze praktyki gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, ochrony i ujawniania lub innego przetwarzania tych danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do gromadzonych przez nas danych osobowych za pośrednictwem Strony internetowej Hillwood oraz wszelkiej komunikacji elektronicznej przesyłanej za pośrednictwem Strony internetowej Hillwood.

Niniejsza Polityka prywatności NIE DOTYCZY następujących danych osobowych:

 • Dane gromadzone w trybie offline, w innych aplikacjach lub na stronach internetowych Firmy lub podmiotów stowarzyszonych, w tym w witrynach, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Strony internetowej Hillwood.
 • Dane przekazywane lub zbierane przez stronę trzecią.

Wszelkie inne witryny i aplikacje Firmy lub podmiotów stowarzyszonych oraz witryny i aplikacje stron trzecich mają własne polityki prywatności. Zalecamy zapoznać się z nimi przed podaniem swoich danych osobowych za ich pośrednictwem. Proszę uważnie przeczytać niniejszą Politykę prywatności, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy je traktować. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami i praktykami, powinien zaprzestać korzystania ze Strony internetowej Hillwood. Korzystając ze Strony internetowej Hillwood, Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności i Warunkami użytkowania.  Niniejszą Politykę prywatności należy czytać razem z Polityką plików cookie dostępną pod adresem [hillwoodinvestmentproperties.com/pl-pl/cookie-policy], na którą Użytkownik wyraża zgodę z chwilą wejścia na tę stronę internetową.

1. Zbierane przez nas dane osobowe i sposób ich zbierania

Zbieramy następujące dane osobowe użytkowników Strony internetowej Hillwood:

A. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika

Wszyscy użytkownicy. Podczas korzystania ze Strony internetowej Hillwood, Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem (i) strony „Kontakt” na Stronie internetowej Hillwood; lub (ii) poprzez linki „Kontakt” podane dla naszych poszczególnych działów i projektów. Kontaktując się z nami, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi na swoje wiadomości. Kontaktowanie się z nami za pośrednictwem kanałów obsługi klienta pozwala nam odpowiadać na pytania i zapewniać wsparcie. Nie przechowujemy danych osobowych, które zostaną podane za pośrednictwem strony „Skontaktuj się z nami” lub linków do ogólnych celów marketingowych. Kontaktując się nami, Użytkownik podaje informacje umożliwiające jego identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacyjny lub dane o lokalizacji, dzięki którym można się z nim skontaktować online lub offline („dane osobowe”). Jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami, możemy przechowywać kopie korespondencji. Jeśli Użytkownik nie chce podawać nam swoich danych osobowych, może po prostu nie kontaktować się z nami drogą elektroniczną.

Klienci. Gromadziny dane osobowe od klientów, którzy kontaktują się z nami w sposób opisany powyżej. Klienci Hillwood mają dostęp do dodatkowych funkcji dostępnych na Stronie internetowej Hillwood. 

B. Polityka plików cookie

Proszę zapoznać się z naszą Polityką plików cookie dostępną pod adresem [hillwoodinvestmentproperties.com/pl-pl/cookie-policy], na którą wyrażono zgodę w momencie wejścia na tę stronę. Możemy automatycznie gromadzić dane osobowe Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej Hillwood. Niniejszą Politykę prywatności należy czytać razem z Polityką plików cookie.

Hillwood nie stosuje śledzenia behawioralnego, czyli nie wykorzystuje tych technologii do zbierania danych o aktywności Użytkownika w określonym czasie oraz w witrynach internetowych, aplikacjach lub innych usługach internetowych stron trzecich.  

2. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników

Będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w sposób uczciwy, w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz w sytuacji, gdy istnieje ku temu uzasadniony powód. Jeśli otrzymamy jakiekolwiek dane osobowe, których nie wolno nam przetwarzać, zostaną one niezwłocznie usunięte.

Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika, jeżeli posiadamy zgodę na wykorzystywanie tych danych w określonym zakresie i celu lub z innego prawnie dozwolonego powodu, w szczególności jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne:

 • do realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną, lub w celu podjęcia kroków na wniosek Użytkownika przed zawarciem takiej umowy;
 • do przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlegamy;
 • w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub innej osoby fizycznej;
 • w celu wykonania zadań realizowanych w prawnie uzasadnionym i istotnym interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
 • w celu zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego lub ścigania czynów zabronionych;
 • do przetwarzania w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej Firmy lub strony trzeciej, z wyłączeniem sytuacji, w których interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika lub innej osoby mają charakter nadrzędny i wymagana jest ochrona tych danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której te dane dotyczą, jest dzieckiem.

Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe w jednym lub kilku z następujących celów:

 • aby spełnić wymóg, dla którego dane osobowe zostały podane. Na przykład, jeśli Użytkownik udostępni swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, aby poprosić o wycenę lub zadać pytanie dotyczące naszych produktów lub usług, wykorzystamy te dane wyłącznie w celu odpowiedzi na wiadomość. Jeśli Użytkownik poda swoje dane osobowe podczas zakupu produktu lub usługi, wykorzystamy te dane wyłącznie w celu przetworzenia płatności i dostawy. Jednak w zakresie dozwolonym przez prawo możemy również zapisywać dane osobowe Użytkownika, aby ułatwić proces zamawiania nowych produktów lub przetworzyć zwroty, a także do innych celów niezbędnych do realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy;
 • w zakresie, w jakim jest to wymagane do egzekwowania wszelkich roszczeń wobec Użytkownika lub, w zależności od przypadku, do obrony przed wszelkimi roszczeniami wniesionymi przeciwko nam;
 • do tworzenia, utrzymywania, dostosowywania i zabezpieczania konta Użytkownika w naszym serwisie;
 • do przetwarzania zakupów, transakcji i płatności oraz zapobiegania oszustwom transakcyjnym;
 • aby zapewnić Użytkownikowi wsparcie i odpowiedzieć na jego zapytania, w tym zbadać i odpowiedzieć na obawy oraz monitorować i ulepszać nasz sposób odpowiedzi;
 • aby dostosować stronę internetową do potrzeb Użytkownika;
 • aby pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa, ochrony i integralności Strony internetowej Hillwood, produktów i usług, baz danych i innych zasobów technologicznych oraz działalności,
 • aby zgodnie z obowiązującym prawem reagować na wnioski organów ścigania oraz nakazy sądowe lub przepisy rządowe.

Bez wcześniejszego powiadomienia nie będziemy gromadzić dodatkowych kategorii danych osobowych ani wykorzystywać zebranych danych do celów innych, niepowiązanych lub niezgodnych.

Nie będziemy wykorzystywać danych osobowych Użytkownika do automatycznego podejmowania decyzji (profilowania).

Nie będziemy przechowywać danych osobowych Użytkownika dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, ani w celu spełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub sprawozdawczych, ani w przypadku istnienia uzasadnionego interesu (publicznego) lub podstaw prawnych do przechowywania takich danych.

3. Ujawnianie danych osobowych Użytkowników

Możemy bez ograniczeń ujawniać informacje, które nie są danymi osobowymi.

Ponadto, możemy ujawniać dane osobowe, które zostały przez nas zebrane i/lub które zostały podane przez Użytkowników, w zakresie dopuszczalnym przez prawo:

 • jeżeli jest to wymagane w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych przez nasze podmioty zależne, podmioty stowarzyszone oraz naszych i ich pracowników, wykonawców, dostawców usług i inne strony trzecie, z których usług korzystamy w ramach naszej działalności i strony internetowej, na których są nałożone zobowiązania umowne do zachowania poufności danych osobowych i wykorzystywania ich wyłącznie do celów, dla których zostały im ujawnione.
 • jeżeli nie jest to sprzeczne z celem przetwarzania przez nabywcę lub innego następcę w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej transakcji sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów Firmy, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i upadłości, likwidacji lub podobnej sytuacji, w której dane osobowe Użytkowników Strony internetowej Hillwood są częścią przekazywanych aktywów;
 • do wykorzystywania w celach, które zostały przedstawione Użytkownikom;
 • za zgodą Użytkownika;
 • jeżeli okaże się to konieczne w celu zastosowania się do nakazu sądowego, prawa lub procesu prawnego, w tym odpowiedzi na wszelkie wnioski rządowe lub regulacyjne;
 • w celu egzekwowania naszych praw wynikających z Warunków użytkowania lub wszelkich umów zawartych między Firmą a Użytkownikiem;
 • jeżeli okaże się to konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszych klientów, najemców, pracowników lub innych osób. W sytuacji, gdy jest to niezbędne i prawnie dopuszczalne, może to obejmować wymianę danych z innymi firmami i organizacjami w celach zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochrony przed oszustwami.

Przekażemy dane osobowe Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to zgodne z RODO i wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa (np. w przypadku, gdy jest to kraj, który zgodnie z oceną Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych).

4. Korzystanie z przysługujących Użytkownikom praw dotyczących danych osobowych

Użytkownikom przysługują określone prawa odnoszące się do ich danych osobowych, w tym prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

W szczególności prawa Użytkownika obejmują:

 • sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych.W przypadku korzystania z tego prawa, albo zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych Użytkownika, albo wyjaśnimy, dlaczego nie możemy tego zrobić.
 • „ograniczenie” wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, tak aby mogło to być kontynuowane wyłącznie zgodnie z ograniczeniami;
 • prośby o udostępnienie kopii posiadanych przez nas danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, np. jeśli dane osobowe zostały zapisane tylko dlatego, że nie mogą zostać usunięte ze względu na obowiązujące przepisy prawne lub ustawowe dotyczące zachowania danych lub służą wyłącznie do monitorowania poziomu ochrony lub bezpieczeństwa danych i udzielenie informacji wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, a stosowne środki techniczne i organizacyjne powodują, że przetwarzanie tych danych w innych celach jest niemożliwe);
 • wnioski o aktualizację lub poprawienie niedokładnych informacji o Użytkowniku;
 • wnioski o usunięcie (lub zaprzestanie aktywnego wykorzystywania) danych osobowych Użytkownika, jeśli nie są one już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane (z wyjątkiem sytuacji, gdy jesteśmy prawnie upoważnieni do przechowywania tych danych, np. jeśli usunięcie ich byłoby sprzeczne z okresami przechowywania określonymi w ustawie lub umowie lub jeśli w przypadku niezautomatyzowanego przetwarzania danych usunięcie ich byłoby niemożliwe do zrealizowania lub wymagałoby niewspółmiernego wysiłku wynikającego z określonego sposobu przechowywania oraz jeśli zainteresowanie usunięciem zostanie uznane za minimalne);
 • przypadki, gdy przetwarzanie przez nas danych odbywa się na podstawie zgody, a Użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody;
 • wnioski o wydanie kopii przekazanych danych osobowych, aby mogły zostać wykorzystane do własnych celów;
 • sprzeciw wobec decyzji dotyczącej danych Użytkownika podjętej wyłącznie przez komputer lub w ramach innego zautomatyzowanego procesu;
 • wnioski o przekazanie danych osobowych, które zostały przekazane Firmie i które są przetwarzane w zautomatyzowany sposób, na podstawie zgody Użytkownika lub umowy, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby można je było „przenieść” do dostawcy usługi zastępczej.

W przypadku zaistnienia potrzeby skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem HIP@hillwood.com. Odpowiedź na takie wnioski może podlegać dalszym wyjątkom lub wyłączeniom dozwolonym na mocy RODO lub innych przepisów o ochronie danych (w takim przypadku poinformujemy Użytkowników o wystąpieniu takich wyjątków lub wyłączeń, jeśli skontaktowali się z nami w celu skorzystania z przysługujących im praw – np. nie będziemy mogli spełnić prośby usunięcia danych osobowych, jeżeli mamy obowiązek prawny ich przechowywania).

Będziemy wymagać od Użytkownika okazania dowodu tożsamości, aby zapewnić poszanowanie i ochronę praw. Ma to na celu zapewnienie, że dane osobowe zostaną ujawnione wyłącznie właściwej osobie.

5. Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa (techniczne i organizacyjne), których celem jest zapobieganie przypadkowej utracie lub uzyskaniu nieupoważnionego dostępu do danych osobowych Użytkowników bądź też ich wykorzystaniu, zmianie i ujawnieniu. W szczególności uwzględniamy odpowiednie wytyczne techniczne i zalecenia instytucji odpowiedzialnych za ochronę danych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wszystkie dane, które zostały nam przekazane przez Użytkowników, są przechowywane na bezpiecznych serwerach z zaporą sieciową i są szyfrowane. Jednak bezpieczeństwo danych zależy również od Użytkowników. Zalecamy zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych w publicznie dostępnych obszarach Strony internetowej Hillwood, takich jak fora dyskusyjne. Dane osobowe udostępniane w tych miejscach mogą być przeglądane przez każdego użytkownika Strony internetowej Hillwood. Niestety udostępnianie danych osobowych przez Internet i platformy mobilne nigdy nie jest w pełni bezpieczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności ani zapewnianych przez nas środków bezpieczeństwa.

6. Warunki użytkowania

Wszystkie informacje znajdujące się na Stronie internetowej Hillwood są podawane wyłącznie z myślą o wygodzie Użytkowników. 

Wszystkie grafiki, filmy, obrazy, treści, tekst i inne materiały pojawiające się na Stronie internetowej Hillwood podlegają prawom autorskim należącym do Firmy, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich licencjodawców. Jakiekolwiek powielanie, retransmisja lub replikacja całości lub części materiałów, treści, obrazów, filmów lub nagrań znajdujących się na Stronie internetowej Hillwood jest zabronione, chyba że Firma lub właściciel praw autorskich do materiału wyraźnie udzieli pisemnej zgody na jego powielanie, retransmisję lub udostępnianie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nie zezwala się na wykorzystywanie nazw, znaków towarowych, usługowych i logo użytych na Stronie internetowej Hillwood w żadnej reklamie lub promocji ani w żaden inny sposób, który wskazywałby na sponsorowanie lub powiązanie Firmy z jakimkolwiek produktem lub usługą, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody ze strony Firmy.

Strona internetowa Hillwood może zawierać łącza do serwisów społecznościowych, które nie są w żaden sposób kontrolowane przez Firmę.  Linki te są udostępniane z myślą o wygodzie Użytkowników, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za ich treści, zasady ani protokoły bezpieczeństwa.  Umieszczenie tych łączy na Stronie internetowej Hillwood nie oznacza poparcia lub promowania przez Firmę tych serwisów lub ich operatorów.

Wszelkie roszczenia związane z Polityką prywatności i/lub warunkami użytkowania, działaniem Strony internetowej Hillwood lub korzystaniem z niej lub znajdujących się na niej produktów i usług, podlegają prawu polskiemu bez względu na przepisy kolidujące.  Właściwym miejscem rozstrzygania wszelkich roszczeń, które zostaną wniesione do sądu, będzie Polska.

7. Dzieci poniżej 16. roku życia

Strona internetowa Hillwood nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16. roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16. roku życia. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 16. roku życia bez zgody rodziców, usuniemy te dane. Jeżeli istnieje podejrzenie, że możemy być w posiadaniu jakichkolwiek danych pochodzących od lub dotyczących dziecka poniżej 16. roku życia, prosimy o kontakt pod adresem HIP@hillwood.com.

8. Dane kontaktowe

Aby zadać pytania lub przekazać uwagi odnośnie niniejszej Polityki prywatności i Warunków użytkowania, prosimy o kontakt pod adresem: HIP@hillwood.com lub pod numerem: 972 201 2990.

9. Skargi

Użytkownicy mają prawo złożyć skargę do odpowiedniej instytucji ochrony danych. Dane kontaktowe urzędów w Polsce:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
Tel. +4822 531 03 00
Fax +4822 531 03 01
Strona internetowa: https://uodo.gov.pl

Lista instytucji ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym jest dostępna pod następującym linkiem https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Aby zapewnić jak najlepszą możliwą obsługę, witryna ta używa plików cookie. Jeśli nadal używasz witryny pod adresem hillwoodinvestmentproperties.com, potwierdzasz wówczas, że zgadzasz się na otrzymywanie wszystkich plików cookie z naszej witryny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych zasadach dotyczących plików cookie